skip to Main Content

Evangeliegemeente Wassenaar vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd.  Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met uw gegevens houdt het volgende in:

 • Wij vragen niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede vervulling van onze doelstellingen ten behoeve van uw lidmaatschap van onze gemeenschap;
 • Verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
 • Als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Aan derden, personen en organisaties, worden geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw personeelsgegevens aan ons heeft gegeven;
 • Dat wij uw rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
 • Onze organisatie, waaronder de technische infrastructuur, is dusdanig ingericht dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wie zijn we

Evangeliegemeente Wassenaar, gevestigd aan Hofcampweg 3 2241 KD Wassenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.buurtkerkwassenaar.nl
Hofcampweg 3 2241 KD Wassenaar
06 283 063 12
Nico van Egmond is de Functionaris Gegevensbescherming van Evangeliegemeente Wassenaar.
Hij is te bereiken via info@buurtkerkwassenaar.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens registreert u wanneer u zich inschrijft als abonnee van de nieuwsbrief. Wij vragen de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam en tussenvoegsel;
 • E-mailadres.

Uitschrijving als abonnee is altijd mogelijk. In dat geval worden uw persoonsgegevens uit het adressenbestand voor de nieuwsbrief verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over uverzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Adressenlijst

Als bezoeker van de Evangeliegemeente Wassenaar kunt u toegevoegd worden aan de addressenlijst. Deze lijst wordt gebruikt om contact op te kunnen nemen met andere gemeenteleden, om een kaartje te kunnen sturen bij bijzondere gelegenheden, uitnodigingen, informatievoorziening.

Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Wanneer toestemming wordt gegeven om de genoemde gegevens vast te leggen in deze adressenlijst, geef je ook toestemming om deze gegevens aan andere gemeenteleden (op dezelfde lijst) door te sturen.

Met wie we uw data delen

Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Derden aan wie wij gegevens doorgeven zijn:

 • Mede gemeenteleden m.b.t. adressenlijst (lees het kopje adressenlijst)
 • Instanties die op grond van wettelijke bepalingen gegevens mogen opvragen (bijv. de belastingdienst en justitie).

Hoe lang we uw data bewaren

Evangeliegemeente Wassenaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke rechten u heeft over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kan u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegeven over te dragen aan uzelf dan wel aan een andere, door u aangewezen, partij (dataportabiliteit).

Eerdere toestemming die u heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u altijd intrekken op het door u gewenste moment. Wij vragen u om dit schriftelijk dan wel per e-mail te doen.

Klachten

Evangeliegemeente Wassenaar vindt het vervelend als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij nemen direct met u contact op om uw klacht te bespreken en samen een oplossing te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, heeft u de gelegenheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen?

Het kan zijn dat u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Als dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen:

www.buurtkerkwassenaar.nl
Hofcampweg 3 2241 KD Wassenaar
06 283 063 12
Nico van Egmond is de Functionaris Gegevensbescherming van Evangeliegemeente Wassenaar.
Hij is te bereiken via info@buurtkerkwassenaar.nl

Skip to content